Golf spelas enligt gällande ”Regler för Golfspel” och ”Decisions on the Rules of Golf”, Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policies.

Alla tävlingar genomförs enligt regler och rekommendationer baserat på ”Regler för golfspel” och ”SGFs Spel- och Tävlingshandbok”.

Dessutom gäller ”ÖFGs Regler och Föreskrifter” för sällskapsspel och klubbens tävlingar, om inte annat beslutats för t.ex. den enskilda tävlingen.

LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla, vid 1:a tee och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben, om inget annat bestämts för en enskild tävling.

1.1 Gränser och markeringar (Regel 33-2a)

Följande markeringar gäller på banan;

Banmarkering Innebörd Regelhänvisning
Vit out of bounds 27
Gul vattenhinder 26
Röd sidovattenhinder 26
Blå mark under arbete (MUA) 25
Blå-vit mark under arbete – spel förbjudet Bilaga 1 Del A-2a
Vilken som helst av färgerna ovan med grön topp Miljökänsligt område (MKO). Spel förbjudet Bilaga 1 Del A-2c
Orange Oflyttbart hindrande föremål 24

1.2 Vattenhinder (Regel 26)

 1. Eventuellt omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder
 2. Hål 4 – Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i vattenhindret (vattenhinder mellan tee och green) får spelaren spela en annan boll provisoriskt enligt något av de alternativ som gäller i Regel 26-1;
 3. Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret måste spelaren fortsätta med denna boll
 4. Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 26-1
 • Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom de fem minuter som tillåts för sökande, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt
 1. Hål 8 – sidovattenhinder på höger sida av fairway är oändligt

Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två (2) slags plikt

1.3 Vattenhinder med droppzon (Regel 26)

Om en boll ligger i, eller berör, eller om det är känt, eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret (dammen) på hål 7, eller sidovattenhinder (diket) på hål 14, får spelaren

 1. fortsätta enligt Regel 26, eller
 2. som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen (även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till vattenhindret)

Vid droppning i droppzon måste bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från där den träffade banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och om-droppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning.

Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två (2) slags plikt.

1.4 Onormala markförhållanden (MUA mm, Regel 25-1)

 1. Myrstackar på spelfältet är mark under arbete (MUA) varifrån spel är förbjudet. Spelaren måste ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1
 2. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är MUA. Regel 25-1 gäller. Inverkan av skador av rinnande vatten på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel
 3. Berg i dagen och/eller jordfast sten på en finklippt del av spelfältet är MUA. Om spelarens boll ligger i eller vidrör MUA, eller om det påverkar spelarens stans, eller området för den avsedda svingen får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b
 4. Gränsen för MUA definieras antingen av en vit spraylinje eller blå pinnar eller blå/vita pinnar (spel förbjudet) runt om området för MUA

Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två (2) slags plikt

1.5 Hindrande föremål (Regel 24)

 1. Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
 2. Avståndspinnar är flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
 3. Förankringar och avståndsplattor är oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

1.6 Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 20-1, 18-3 och 18-2)

Regel 18–2, 18–3 och 20–1 ändras enligt följande: När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18–2, 18–3 och 20–1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

1.7 Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnader, vindstyrka, osv.), bryter spelare mot Regel 14-3.

Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två (2) slags plikt. För ytterligare överträdelse – Diskvalifikation. Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål.

1.8 Modifiering av plikt för fel score på hål (Undantag till Regel 6-6d)

Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen.

——————————————————————————————————————————-

Lokala regler godkända av Jämtland-Härjedalens golfdistriktsförbund den 8 februari 2018

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Alla tävlingar genomförs enligt regler och rekommendationer baserat på Regler för golfspel och SGFs Spel- och Tävlingshandbok. Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen.

2.1 VILLKOR FÖR TÄVLING

Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla, på tävlingsanmälan och på hemsidan.

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras eller utesluts ur tävlingen och rapporteras till hemmaklubben eller golfdistriktsförbundet för eventuell disciplinär påföljd.

2.1.1 Rätt att få delta och få pris i klubbens tävlingar

För att få delta och få pris i klubbens tävlingar krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda, samt att spelaren måste ha EGA Exakt Tävlingshandicap, med undantag för;

 1. scratch-tävlingar
 2. klubbtävlingarna ”Generationsgolfen” och ”Äkta makar/Sambor”

då även spelare med EGA Exakt Handicap får delta, men visas inte på resultatlistan.

Spelare med begränsad spelrätt, eller som inte är medlem i Östersund/Frösö GK, behöver även betala tävlingsgreenfee (se 2.1.6 Anmälningsavgifter). Spelare i handicapgrupp 6 och som är medlem i Östersund/Frösö GK, får delta på exakt handicap 36,0, om inte egen klass finns.

Spelare med minst fyra (4) registrerade handicapronder föregående år eller innevarande år, tilldelas EGA Exakt Tävlingshandicap under innevarande år.

En spelare i handicapgrupp 1 som inte har EGA Exakt Tävlingshandicap kan spela upp till fyra (4) ronder, som inte är tävlingsronder, och få tillgodoräkna sig dessa som handicapronder under förutsättning att kraven för handicapronder är uppfyllda (registrering för spelare i handicapgrupp 1 måste göras av GIT-administratör).

Om man inte registrerar fyra (4) handicapronder behåller man sitt EGA Exakt Handicap, men möjligheten att delta och få pris i klubbens tävlingar begränsas. Någon enstaka tävling kan under året vara undantagen regeln (t.ex. inbjudningstävling), men i övrigt kommer regeln att tillämpas, om det inte i inbjudan till tävlingen framgår att tävlingen även är öppen för spelare med EGA Exakt Handicap.

2.1.2 Anmälan tävling

Anmälan till tävling görs via ”Min golf” på www.golf.se (eller via www.ofg.nu). Anmälningstidens utgång är klockan 12.00, två (2) dagar före första tävlingsdag. Startlista presenteras senast klockan 18:00, två (2) dagar före tävlingsdag. Tävlingarna görs generellt tillgängliga för anmälan 6 veckor innan sista anmälningsdag, med undantag för tävlingsveckan, där alla tävlingarna görs tillgängliga vid samma tidpunkt (se www.ofg.nu). Betalning via internet möjligt fram till och med dag före första tävlingsdag.

2.1.3 Avanmälan tävling

Avanmälan från tävlingen skall ske före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas. Återbud, utan godtagbart skäl, debiteras med gällande anmälningsavgift. Uteblivande från start, utan godtagbart skäl, debiteras med den dubbla gällande anmälningsavgiften, samt rapporteras till spelarens hemmaklubb. Tills det avgiften är erlagd är spelaren avstängd från tävlingsspel på klubben.

Uppkommer akut förhinder att delta i tävling som man är anmäld i, skall detta snarast meddelas receptionen. (Godtagbara skäl, se 8.1.2.5, Återbud, i Spel- och tävlingshandboken)

2.1.4 Överanmälan, Efteranmälan (efter anmälningstidens utgång)

Vid överanmälan, fler anmälda till tävlingen än vad tävlingen max kan omfatta, sker urval i anmälningsordning. Efteranmälan, kan i mån av plats, godkännas av reception/tävlingsledning fram till klockan 18:00, två (2) dagar före tävlingsdag, då lottning/startlista presenterats.

2.1.5 Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för en specifik tävling:

Klass A handicap till och med -9,0

Klass B handicap -9,1 till -16,6

Klass C handicap -16,7 till -36

Klass D handicap -37 till -54

Vid färre än 2 startande, eller 2 lag i en klass, kommer klassen slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.

2.1.6 Anmälningsavgifter

Om inte annat anges av tävlingsinbjudan, gäller nedanstående avgifter per deltagare:

Klubbtävling 125 kr, Juniortävling 60 kr, KM 60 kr

För klubbmedlemmar med begränsad spelrätt gäller tävlingsgreenfee:

200: – kr för seniorer, 100: – kr för juniorer

För gästande spelare från andra klubbar inom distriktet (se gällande överenskommelse för vilka klubbar som ingår) tillkommer distrikstävlingsgreenfee:

260: – kr för seniorer, 100: – kr för juniorer

För övriga gästande spelare gäller tävlingsgreenfee:

300: – kr för seniorer, 100: – kr för juniorer

Introduktionskort kan inte användas i samband med deltagande i av klubben utlyst tävling.

2.1.7 Tee i handicaptävlingar

Om det inte i inbjudan, villkor för en tävling, framgår vilket tee respektive tävlingsklass ska spela från, med tillägget att vissa åldersklasser, handicapklasser eller spelare med funktionsnedsättning kan välja tee längre bak eller längre fram, måste alla damer spela från tee 50 och alla herrar spela från tee 60.

2.1.8 Särskiljning

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden, när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden, följt av särskiljning med lottning.

I slagspel utan handicap (scratch) sker särskiljning av vinnare genom ”play off” på 18e hålet. Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt delade placeringar.

Särskiljning vid delad match sker genom särspel hål för hål med start på hål 16, sedan hål 17 och 18.

2.1.9 Icke handicap-påverkande rond

Tävlingsledningen kan vid otjänlig väderlek eller då andra omständigheter råder, förklara en rond som icke handicap-påverkande. OBS! Gäller endast höjning av handicap.

2.1.10 Prisutdelning

Sluten prislista tillämpas vid alla tävlingar. Prisutdelning sker omedelbart efter att alla klasser är färdigspelade, om inte annat anges, t.ex. omedelbart efter att respektive klass är färdigspelad.

Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller klubben eller återgår till sponsorn. Det är spelaren som meddelar tävlingsledningen vem som är hans eller hennes ombud. Skälet är bl.a. att få fler spelare på prisutdelningarna och därmed ge tävlingssponsorn ett tack för sin ovärderliga medverkan.

Resultatlista efter tävling ”anslås” på www.golf.se efter prisutdelning.

2.2 TÄVLINGSREGLER

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla och på hemsida..

2.2.1 Områden där övning är tillåten (Regel 7)

Före en fastställd rond eller ett särspel på dag för en slagspelstävling, är övning tillåten på korthålsbanan (9-håls banan), drivingrange, övningsgreen vid klubbhuset och det officiella övningsområdet. Vid tävlingar med valfri starttid är övning på banan tillåten.

Plikt för brott mot tävlingsregelDiskvalifikation.

2.2.2 Avbrott i spelet, Tävlingsledningen avbryter spelet (Regel 6-8)

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas.

Följande signaler används:

 1. Avbryta spelet omedelbart (Åska) – En (1) lång signal. Ta skydd, huka dig och håll ihop fötterna
 2. Avbryta spelet – Tre (3) signaler, upprepade gånger. Spelarna ska återvända till närmast samlingspunkt och avvakta vidare; fikastugan, maskinhallen eller klubbhuset
 • Återuppta spelet – Två (2) korta signaler, upprepade gånger

Plikt för brott mot tävlingsregel: i; Avbryta spelet omedelbart – enligt Regel 6-8b Anmärkning. ii, iii; Avbryta eller återuppta spelet – enligt Regel 6-8b.

2.2.3 Paus (Regel 6-8)

Under en fastställd rond har spelarna, antingen efter hål 6 eller hål 11 (vid kiosken) rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför bör inte ta paus.

Plikt för brott mot tävlingsregel: Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två (2) slags plikt.

2.2.4 Otillbörligt dröjsmål, långsamt spel (Regel 6-7)

Enligt Regel 6-7: ”Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för tidtagning om den:

 1. Ligger över det officiella tidsschemat och när det gäller andra eller efterföljande bollar ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll
 2. Om någon spelare, från den tidpunkt då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses denne ha brutit mot tävlingsregeln”

Det officiella tidsschemat fastställs av tävlingsledningen, generellt vid tävling eftersträvas ett speltempo för 18 hål på 4 timmar, 15 minuter (3-boll).

Plikt för brott mot tävlingsregel:

 1. Om en spelare överskrider tidsgränsen – varning
 2. Om en spelare överskrider tidsgränsen – ett (1) slags plikt, förlust av hålet
 • Om spelaren därefter överskrider tidsgränsen – två (2) slags plikt, förlust av hålet
 1. Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen ytterligare en gång – diskvalifikation

2.2.5 Persontransporthjälpmedel

Spelare skall gå under en fastställd rond och får inte använda sig av någon form av transporthjälpmedel (såsom golfbil, golfmoped, cykel eller motsvarande), annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen. Undantaget spelare som av medicinska skäl måste ha hjälpmedel. Tävlingsledningen skall i sådant fall meddelas och godkänna detta innan start. Vid körning av transporthjälpmedel gäller länsstyrelsens bestämmelser.

Plikt för brott mot tävlingsregel:

 1. Matchspel – efter avslutande av det hål under vilket överträdelsen upptäcktes, skall ställningen i match justeras genom avdrag av ett hål för varje hål under vilken överträdelse förekommit – dock högst två hål per rond.
 2. Slagspel – två (2) pliktslag för varje hål under vilket överträdelse skett, dock högst fyra slag per rond. Om överträdelsen skett mellan två hål läggs plikten på nästa hål

Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad.

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

 • Person med golfutrustning på banan, som inte löst gällande greenfee eller saknar spelrätt, kan få betala dubbla gällande greenfee och händelsen anmäls till vederbörandes hemmaklubb. Kontroll utförs dagligen av personal
 • Barn i barnvagn får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel
 • Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel
 • Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner)
 • Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning
 • Grupp som spelar på hål med högre nummer har företräde framför grupp på hål med lägre nummer
 • Banpersonalen har alltid företräde. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås
 • Provsvinga aldrig mot banpersonalen under tiden du väntar. Det är svårt att se på långa håll om det är spel eller provsving
 • Var redo för spel då klartecken för spel ges (efter t.ex. avbrott pga. banpersonal)
 • Ropa alltid FORE vid minsta risk
 • Vid tillbud är spelaren skyldig att lämna ut Golf-id/legitimation till personalen (för eventuell åtgärd och rapport till distriktets disciplinnämnd samt yrkesinspektionen för disciplinär åtgärd)
 • Vid sällskapspel har spelarna, antingen efter hål 6 eller hål 11, vid kiosken, rätt att avbryta spelet enligt Regel 6-8a och ta en paus på högst 5 minuter för att inta förfriskningar. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför bör inte ta paus.
 • Det är förbjudet att gå på greener och övningsgreener täckta av frost
 • Uppslagen torv på spelfältet skall återplaceras. På tee bör slagmärken fyllas igen med lagningssand.
 • Om man som golfspelare har synpunkter är ni välkommen att framföra dessa till klubbens VD eller Head Greenkeeper

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan föranleda tillrättavisning och annan disciplinär åtgärd.

RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS (RF’s) OCH SGF’s POLICY

4.1 Alkohol.

SGF accepteras inte att en spelare konsumerar alkoholhaltiga drycker under sitt spel eller vid spel på golfklubbens övningsområden. När spelare på banan eller i klubbhuset begår brott häremot skall spelaren avvisas från banan respektive klubbhus och från klubbstyrelsen erhålla en skriftlig varning. Vid upprepad överträdelse kan styrelsen utesluta spelaren ur klubben. Sker incidenten under tävlingsspel skall spelaren diskvalificeras.

4.2 Dopning

Idrottsutövare, som gör sig skyldig till doping liksom den som hjälper henne/honom, kan bestraffas med upp till två års avstängning från all idrottslig verksamhet. Idrottsutövaren är skyldig att själv ta reda på om, ett preparat hon/han använder är dopingklassat.

4.3 Tobak

SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel. För allas trevnad och p.g.a. brandfaran, är det förbjudet att röka i samtliga byggnader inom golfanläggningen. Undvik även rökning på banan! Om Du måste röka, medför egen ”askburk” och tänk på brandfaran, som vanligen är mycket stor. Snusare skall lägga ”snusbussar” och portionspåsar i brännbara sopor. Ej på banan!

4.4 Hasardspel

Alla kategorier av spelare bör undvika att delta i hasardspel. En amatörspelare kan förlora sin amatörstatus. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen kan ådra sig bestraffning och påföljd.

4.5 Säker golf

Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande ”Säker Golf”. Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.

4.6 Uteblivande från tävling

Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling blir avstängd från deltagande i tävlingar tills det den dubbla gällande anmälningsavgiften är erlagd. Vid öppen tävling anmäls händelsen till vederbörandes hemmaklubb. Den dubbla gällande anmälningsavgiften skall då betalas. Avgiften skall vara erlagd senast före start i nästa tävling.

Onormala markförhållanden, pluggad boll och fel green (Regel 25)
Gäller från 1 maj 2018 t.o.m. 31 maj 2018 Lägesförbättring på finklippta delen av spelfältet
  Om spelarens boll ligger på en finklippt del av spelfältet får spelaren, efter att ha markerat den, utan plikt lyfta, rengöra och placera den på en punkt inom ett scorekort från och inte närmare hålet än där den låg, som inte är i ett hinder eller på en green.

Spelaren får bara placera sin boll en gång och när den placerats är den i spel enligt Regel 20-4. Om bollen inte stannar där den placerats se Regel 20-3d. Om en spelare inte markerar bollens läge innan den lyfts får spelaren ett slag plikt.

Anmärkning: Med ”finklippt del” avses varje del av banan, inklusive stigar genom ruffen, som är nedklippta till fairwayhöjd eller lägre.

Plikt för brott mot tillfällig lokal regel: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två (2) slag. Om en spelare får den allmänna plikten för brott mot denna lokala regel ska ingen ytterligare plikt enligt denna regel ges.

Anmärkning: EGA:s Handicapregler anger att ronder spelade med lägesförbättring är handicapgrundande.

 
Gäller från 1 maj 2018 Nytt dräneringsdike på finklippta delen på hål 12
  Dränering täckt/ej ännu inte täckt av sand/grus på den finklippta delen av spelfältet på hål 12 är mark under arbete. Regel 25-1 gäller. Inverkan av dräneringen på spelarens stans är störande inverkan enligt denna regel.

 Plikt för brott mot tillfällig lokal regel:, om inte annat sägs i regeln: Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två (2) slag.

Ansvarig Kontaktuppgifter Ansvarig Kontaktuppgifter
Klubbchef/VD

Tore Wedin

Telefon; 063 – 57 60 30

Mobil: 070 – 57 60 358

Mail: tore.wedin@ofg.nu

Headgreenkeeper

Joakim Kramer

Telefon; 063 – 57 60 37

Mobil: 070 – 349 98 14

Mail: greenkeeper@ofg.nu

Klubbmästare Damer

Klubbmästare Herrar

Klubbmästare Damer Juniorer

Klubbmästare Herrar Juniorer

Klubbmästare Damer Klasser

Klubbmästare Herrar Klasser

 

Nya åldersklasser fr.o.m. år 2016 – European Golf Association (EGA) har ändrat åldersgränsen för Senior Men från 55 år till 50 från och med år 2016. EGA genomför Europamästerskap för Mid Amateurs Men (30 år), Senior Ladies (50 år) och Senior Men (55 år, som nu blivit 50 år). Svenska Golfförbundet (SGF), m.fl. distrikt och klubbar, bl.a. Östersund-Frösö Golfklubb, har valt att följa EGA:s förändring av indelning i åldersklasser.

KM & Klass-KM 2017

Helgen den 16-17 september avgörs vem som skall bli 2017 års klubbmästare för både damer och herrar, samt klassmästare i respektive åldersklass, på Östersund/Frösö Golfklubb.

Huvudklasserna spelar över två dagar;

 • KM-Herrar spelar slagtävling över 54 hål med ”cut” efter 27 hål (27 hål lördag + 27 hål söndag)
 • KM-Damer spelar slagtävling över 54 hål med ”cut” efter 27 hål (27 hål lördag + 27 hål söndag)
 • Åldersklasserna – KM-Klass – spelar under lördag slagtävling över antigen 27 hål (D21, D30, H21, H30 och H40), eller 18 hål ( D50/D60/D70/D80, samt H50/H60/H70/H80).

Observera att vi kommer använda oss av ”multiklasser”, dvs. ni som vill kan både delta i respektive ålderklass samtidigt som ni deltar KM Damer, respektive Herrar där så kraven uppfylls (t.ex. delta i både KM-Damer och D30, där resultatet under lördag räknas in i båda klasserna). Max antal spelare: 78.

Efter lördagens resultat genomförs en ”cut” där de 14 bästa herrarna, respektive 6 bästa damerna går vidare till söndagens spel för att kora årets klubbmästare.

OBS! Ni som kan/vill delta i både KM-Herrar/Damer och Klass-KM bockar i de klasser som ni ska delta i vid anmälan.

Välkomna!

 

Golf är roligt! Kom ihåg att det ska vara roligt att tävla och att spela golf. Med ett spelhandicap som motsvarar aktuell spelstandard blir behållningen ännu större!

 

Tävlingsbestämmelser 

Allmänt – Rätt att delta i Klubbmästerskapen (KM) och klassmästerskap (K-KM) har varje aktiv medlem i klubben och som betalat årsavgift.

Spelsätt, spelform – Klubbmästare och klassmästare koras i slagtävling scratch.

KM:

 • Herrar – Slagtävling över 54 hål med cut efter 27 hål (27 hål med tee 60 lördag, 27 hål med tee 63 söndag)
 • Damer – Slagtävling över 54 hål (27 hål med tee 50 lördag, 27 hål med tee 57 söndag)

K-KM:

 • D21 och D30 – Slag tävling över 27 hål med tee 50 lördag
 • H21, H30 och H40 – Slagtävling över 27 hål med tee 60 lördag
 • H50 och H60 – Slag tävling över 18 hål med tee 60 lördag
 • H70 och D50, D60 och D70 – Slag tävling över 18 hål med tee 50 lördag

”Cut” – Efter dag 1’s resultat genomförs en ”cut” där de 15 bästa herrarna, respektive 6 bästa damerna går vidare till söndagens finalspel över 18 hål för KM-Damer (med start på hål 1 med tee 57) och 27 hål för KM-Herrar (med start på hål 10 och från tee 63), för att kora årets klubbmästare. Om det är färre än 14, respektive 6 deltagare, går samtliga vidare. Vid lika antal slag efter 18/27 hål tillåts höjning av cut-gräns så att samtliga spelare med lika antal slag går vidare.

Deltagarbegränsning – Högsta antal deltagare i KM är totalt 78 (D + H). Urvalsprincip vid överanmälan är lägsta exakt handicap. För att klubb eller klassmästare skall koras måste minst 3 spelare starta. Tävlingsledningen äger rätt att överföra anmälda deltagare till närmast tillåtna åldersgrupp och stryka klass med för få deltagare.

För K-KM (åldersklasserna) ska man under året uppfyllt eller uppfylla respektive åldersklass.

Deltagande tillåts endast i en åldersklass, t.ex. kan inte en spelare delta i både H50 och H60. KM-Herrar och KM-damer får dock kombineras med en åldersklass

Handicapgrundande rond? För de ronder som är handicapgrundande görs justering av spelarens exakta handicap efter varje avslutad rond, detta för spelarens handicapstatistik. Spelare i handicapgrupp 1 (plus – 4.4) får inte räkna 9-hålsrond som handicapgrundande, vilket däremot spelare i handicapgrupp 2-5 (4.5 – 36.0) får.

Anmälningsavgift – 60:- kr

Lottning – Seedad lottning inom respektive klass tillämpas för dag 1. Dag 2 startar spelarna i omvänd resultatordning.

 • Tävlingsledningen avgör klassernas inbördes startordning på berörda tävlingsdagar. Hänsyn kommer att tas till klassens storlek, antal hål att spela etc. Önskemål om sen eller tidig start beaktas ej
 • Första start lördag; kl. 08:00 från hål 1 (vid stort antal deltagande kan start även ske från tee 10)
 • Första start söndag; kl. 08:00 från hål 10 KM-Herrar & KM-Damer

Prisutdelning – Pokal till Klubbmästarna herr och dam utdelas på årsmötet. Vinnare i åldersklass i K-KM får namnbricka på tavlan i klubbhuset. Övriga priser i samband med respektive tävling.